Healthy Lungs at Work (Vietnamese)

Fact sheet

Phổi khỏe mạnh tại chỗ làm (Tờ thông tin)

Nếu môi trường làm việc của quý vị có bụi, như công trường xây dựng, hầm mỏ, mỏ đá, hay hãng xưởng, hoặc quý vị có tiếp xúc với khói hay khí, quý vị cần quan tâm đến sức khỏe phổi của mình.

Tờ thông tin này miêu tả ngắn gọn về những gì quý vị và chủ lao động có thể làm tại chỗ làm, cũng như những gì quý vị có thể tự làm để bảo vệ mình và đồng nghiệp tại chỗ làm.

Để có thêm thông tin hãy liên lạc Trung tâm cung cấp Thông tin và Hỗ trợ của chúng tôi qua số 1800 654 301 (chọn số 3).

Additional Languages

Healthy Lungs at Work (Vietnamese) Thumbnail